25/4/14

ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑΝ !!

 Σε ό,τι αφορά τον συμψηφισμό του ΦΠΑ, μέτρο το οποίο έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, προβλέπεται ότι επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, θα μπορούν να επιλέξουν το νέο σύστημα σύμφωνα με το οποίο δεν θα είναι υποχρεωμένες να αποδώσουν ΦΠΑ που δεν έχουν εισπράξει.
 


Επίσης, ο ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί δεν θα μπορεί να εκπίπτει από τις αγορές της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, με στο νέο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες συναλλαγές:
- Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 28.
- Εισαγωγές αγαθών
- Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
- Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών.
- Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
- Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.


Διαβάζοντας τα παραπάνω , δεν μπορώ παρά να σταθώ σε δύο εμφανή σημεία

1. Μέτρο του πρωθυπουργού μας;
Σας παραθέτω κοινοτική οδηγία προς τα Κράτη-μέλη στις 13/7/2010     4 χρόνια πρίν


"Οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης
Οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας [1] προβλέπει προϋποθέσεις και κανόνες όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας (στο εξής "ΦΠΑ") σε σχέση με τα τιμολόγια, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 237 της οδηγίας αυτής, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση με την οποία αναγνωρίζει, υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων, ορισμένες δυσκολίες σε σχέση με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αναγνωρίζει, επίσης, ορισμένα άλλα σημεία όπου απαιτείται η απλούστευση των κανόνων για σκοπούς ΦΠΑ με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
....................................
(4) Προκειμένου να βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καταβολή ΦΠΑ προς την αρμόδια αρχή προτού λάβουν την πληρωμή από τους πελάτες τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιτρέπουν την απόδοση του ΦΠΑ με τη χρήση καθεστώτος ταμειακής λογιστικής, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον παραδίδοντα ή παρέχοντα να καταβάλει τον ΦΠΑ στην αρμόδια αρχή όταν λάβει την πληρωμή για παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμά του προς έκπτωση όταν πληρώνει για παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίσουν προαιρετικό καθεστώς ταμειακής λογιστικής το οποίο δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ταμειακές ροές σε σχέση με τα έσοδά τους από τον ΦΠΑ.
.
.
.
.
.
.

7) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 167α
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στο πλαίσιο προαιρετικού καθεστώτος ότι το δικαίωμα έκπτωσης ενός υποκείμενου στον φόρο, για τον οποίον ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός μόνο σύμφωνα με το άρθρο 66 σημείο β), αναβάλλεται έως ότου ο ΦΠΑ για τα αγαθά που παραδίδονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν καταβληθεί στον προμηθευτή του.
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το προαιρετικό καθεστώς του πρώτου εδαφίου καθορίζουν ένα ανώτατο όριο για τους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι κάνουν χρήση του καθεστώτος στο έδαφός τους, βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών του υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται στο άρθρο 288. Το εν λόγω ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ή το ισόποσο στο εθνικό νόμισμα. Τα κράτη μέλη δύνανται να αυξήσουν το όριο αυτό έως του ποσού των 2.000.000 ευρώ ή του ισόποσου στο εθνικό νόμισμα ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή ΦΠΑ. Ωστόσο, η διαβούλευση αυτή με την επιτροπή ΦΠΑ δεν απαιτείται για τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν την 31η Δεκεμβρίου 2012 όριο το οποίο υπερβαίνει τις 500000 ευρώ ή το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την επιτροπή ΦΠΑ για τα εθνικά νομοθετικά μέτρα που θεσπίζουν κατ' εφαρμογή του πρώτου εδαφίου.".""

Eιναι περιττό , νομίζω, να σας ζητήσω να προσέξετε τα σημεία που η ΕΕ που είναι σκεπτική όσον αφορά την ομαλή λειτουργία της αγοράς , αλλά την συνέχιση της ύπαρξης των μικρομεσαίων επιχ/σεων....

Οι εταίροι μας στην ΕΕ το είχαν σκεφτεί απο τότε να προστατέψουν τον παραγωγικό ιστό της όποιας χώρας .Αντ 'αυτού εμείς , σαν τιτανομεγιστοτεράστιοι κυβερνήτες αυτού του έρημου τόπου , και σαν θυσία στον Μολώχ του άκρατου υλισμού ορισμένων καρεκλοκένταυρων.....νομίσαμε πως ειναι πιο καλό να γεμίσουνε οι φυλακές με ποινικους-οικονομικους κρατούμενους που δεν είχαν πραγματικά να αποδώσουν το ΦΠΑ στην ώρα του , επειδή δεν το εισέπραξαν, και να χρεώνει ο Π"κων/νου, ο Βενιζέλος , ο Στουρνάρας και ο κάθε τυχάρπαστος Θεοχάρης και τόκους , σε κάτι το οποίο ήδη είχαν εντολή να μην κάνουν...
Ε, θα μου πείτε , ποιοί ειναι αυτοί οι ανεκπαίδευτοι οικονομολογίσκοι που τολμούν να πουν στον Θεοχάρη μας  τι να κάνει....
Είναι πιο προτιμότερο να κυνηγιέται ο Ελληνας επιχ/τίας , η ατμομηχανή της ανάπτυξης αυτού του τόπου, να μπαίνει φυλακή,
παρά να του δίνεις ανάσα.

2.Ταμειακή Λογιστική

Ελπίζω να το προσέξατε αυτό στο σκεπτικό της ΕΕ.Το φωνάζαμε απο το 2005....Η φορολογητέα ύλη να προσδιορίζεται με το ταμειακό αποτέλεσμα των επιχ/σεων και μάλλον προς τα εκεί βαδίζουμε με την δημοσιονομική ολοκλήρωση της ΕΕ.
Λογικά θα πρέπει να αλλάξει ολο το δημιουργημα που λέγεται Φορολογική αρχή και ΓΓΠΣ.


3.Σύμφωνα με τη τροπολογία δεν υπάγονται σε αυτή, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών


Εδώ , μη τυχόν να τους πείτε, οτι στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών , το ΤΙΜ της ξένης επιχ/σης , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΠΑ?

Το λεω, μη τυχόν  επειδή με τα τόσα χρόνια δουλειάς που έχουν στη πλάτη τους , το ξεχάσανε!!!

 Γιάννης Πουρνάρας
Λογιστής Α' Msc

Πηγή http://partaolablog.blogspot.gr/2014/04/blog-post_5481.html

Την ευθύνη στα κείμενα που αναρτούνται στο partaolablog.blogspot.com,φέρει ο υπογράφων ,ή η πηγή, και δεν αποτελούν απαραίτητα θέση και άποψη του παρόντος ιστολογίου . .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ "ΚΟΥΜΠΙΑ" ΤΟΥ F/B KAI TOY TWITTER

Δεν υπάρχουν σχόλια: