14/6/12

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Εγγυημένο Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Εξόφλησης Επιταγών


Συμπληρωματική πρόταση για την προστασία των συναλλαγών, την επιστροφή της ρευστότητας στην αγορά, την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και την τόνωση της
μικρομεσαίας Ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Προστίθεται στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε συνέχεια της Δράσης υπ’ αριθ. 24 «Εθνικός Λογαριασμός Οφειλετών του Δημοσίου».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Στην Ελλάδα του 2012, της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης, ισχύει ακόμη ο θεσμός των εμπορικών συναλλαγών με την έκδοση και αποδοχή μεταχρονολογημένων επιταγών.

Παρότι ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών συνεχίζει να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, η αγορά επιμένει ακόμη να κινείται με την ωρολογιακή βόμβα που καλείται «Μεταχρονολογημένη Επιταγή».

Λόγω όμως της ευαισθησίας που έχει σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και της μηδενικής αντοχής τους σε κλυδωνισμούς και επισφάλειες, τη στιγμή που οι μεταχρονολογημένες επιταγές αποδεικνύονται ακάλυπτες, η επιχείρηση που τις κατέχει οδηγείται στην καταστροφή και ο επιχειρηματίας σε απόγνωση και, πολλές φορές, ακόμη και στην αυτοκτονία.

Το φαινόμενο δε αυτό λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις και μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρηματικό ντόμινο και συστημικό κίνδυνο, στις περιπτώσεις της προεξόφλησης των μεταχρονολογημένων επιταγών, μέσω των χορηγήσεων από το Τραπεζικό Σύστημα.

Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας που βιώνει σήμερα η αγορά και η πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα δε οι μικρομεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών να μην εμπιστεύονται πλέον τους συναλλασσομένους τους και να επιλέγουν τη μείωση της παραγωγής τους, την αναστολή εκτέλεσης των παραγγελιών τους ή ακόμη και να μη διαθέτουν τα προϊόντα που έχουν στις αποθήκες τους, υπό τον κίνδυνο να τα πωλήσουν εισπράττοντας μεταχρονολογημένες επιταγές από επισφαλείς εκδότες και οπισθογράφους.

Με την εμβάθυνση δε της οικονομικής κρίσης και της ανακυκλούμενης ύφεσης που προξένησε η εφαρμογή του Μνημονίου, η έννοια της «επισφάλειας» αφορά πλέον την πλειονότητα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μορφής και μεγέθους, από τα μικρά περίπτερα, μέχρι τις κορυφαίες βιομηχανίες της Ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής.

Ειδικότερα δε από τη στιγμή που επινοήθηκε η κατάχρηση του άρθρου 99, η εφαρμογή του οποίου νομιμοποίησε στην πράξη την καταδολίευση της εμπορικής πίστης και έγινε όχημα εξαπάτησης της αγοράς, εξασφαλίζοντας την επιβίωση κοινών απατεώνων και κακοπληρωτών εις βάρος των καλόπιστων συναλασσομένων και διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση πτωχευμένων στην ουσία επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους στην Ελληνική αγορά, μεταφέροντας την έδρα και τις εγκαταστάσεις τους στα Βαλκάνια.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις επιταγές, προκειμένου να επιτευχθεί :

§ η ασφάλεια των συναλλαγών και

§ η εξασφάλιση Κεφαλαίου Κίνησης για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών, χωρίς την ανάγκη εισροής συμπληρωματικής ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, δηλαδή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ, ήτοι με μηδενική ταμειακή επιβάρυνση (ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ !!!!!!!!).

Προτείνεται η θέσπιση δυο ειδών επιταγών :

1. της νέας, ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (με διακριτική ταινία πράσινου χρώματος) και

2. της συμβατικής ΕΠΙΤΑΓΗΣ παλαιού τύπου (με διακριτική ταινία κίτρινου χρώματος)

Τι είναι η ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Δημιουργία του ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ:

Μέχρι σήμερα υπήρχαν προγράμματα όπως το ΤΕΜΠΜΕ, με τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο εγγυούταν υπέρ των ιδιωτών επιχειρηματιών, οι οποίοι, χωρίς άλλες προσωπικές εγγυήσεις ή εμπράγματες εξασφαλίσεις, λάμβαναν από τις Τράπεζες Δάνεια με μηδενικό, επιδοτούμενο επιτόκιο στην αρχή και, στη συνέχεια, με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Σήμερα όμως που η παροχή ρευστότητας στην αγορά και την πραγματική οικονομία είναι σχεδόν μηδενική, όσο και αν το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται τα επιτόκια και το κεφάλαιο, το Τραπεζικό Σύστημα, ελλείψει ρευστότητας, δεν έχει καμία δυνατότητα να χρηματοδοτήσει αυτά τα Προγράμματα.

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα :

Υπό τις παρούσες συνθήκες, μπορεί σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο να εξασφαλίσει, μέσω του Τραπεζικού Συστήματος, τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων χωρίς χρήματα, με την παροχή εναλλακτικής μορφής ρευστότητας ;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Μπορεί.

Εφόσον οι επιχειρήσεις δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό και την παροχή ρευστότητας με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, θα αποκτήσουν την εναλλακτική επιλογή αντίστοιχης και ισοδύναμης χορήγησης τραπεζικής πίστης, με τη παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων και προσωπικών εγγυήσεων της επιχείρησης, των φορέων και των εγγυητών αυτής, με εξαίρεση την Πρώτη Κατοικία τους.

Συστήνεται το ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, με την εξής διαδικασία :

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα καταθέτει στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται, αίτηση ένταξης στο Εγγυημένο Επιχειρηματικό Κεφάλαιο, υποβάλλοντας τα εξής έγγραφα :

1. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

2. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΙΚΑ ΕΤΑΜ και Φορέων ΟΑΕΕ κλπ)

3. Σε συνδυασμό με τον ΕΘΝΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, το αποδεικτικό υπαγωγής και μεταφοράς των υποχρεώσεών της επιχείρησης στο λογαριασμό αυτό, θα είναι ισοδύναμο των ανωτέρω αποδεικτικών των σημείων 1 και 2.

4. Ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης και πρόσφατο ισοζύγιο ή, στις περιπτώσεις τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας, τα αναλυτικά έσοδα της προηγούμενης χρήσης, προκειμένου να μπορεί να βεβαιωθεί ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης και το μέγεθος των συναλλαγών της με τους προμηθευτές.

5. Αναλυτική κατάσταση προμηθευτών.

6. Έντυπο Ε9, αναλυτική κατάσταση και έγγραφα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, των φορέων αυτής ή/και των φυσικών προσώπων που θα παράσχουν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις και τις προσωπικές εγγυήσεις που θα κρίνονται κατά περίπτωση απαραίτητες για την ένταξη της επιχείρησης στο ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, εξαιρουμένης της Πρώτης Κατοικίας των φορέων της επιχείρησης και των εγγυητών.

Το Τραπεζικό Ίδρυμα θα συντάσσει Έκθεση Εκτίμησης και Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψη :

§ την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των εμπράγματων εξασφαλίσεων της επιχείρησης, των φορέων και των εγγυητών αυτής και

§ την αξιολόγηση των προσωπικών εγγυήσεων των φορέων της επιχείρησης και των εγγυητών

Με βάση τα στοιχεία της Έκθεσης Εκτίμησης και Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, το Τραπεζικό Ίδρυμα θα συστήνει το ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ της επιχείρησης και, στη συνέχεια, θα χορηγεί άμεσα, αντί μετρητών χρημάτων, καρνέ (μπλοκ) ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, συνολικής αξίας μέχρι το 80% του συνολικού ποσού της Έκθεσης Εκτίμησης και Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της επιχείρησης, των φορέων και των εγγυητών αυτής.

Ο συνολικός αριθμός και το ύψος του ποσού εκάστης επιταγής θα εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών (τζίρο) της επιχείρησης και το μέγεθος των συναλλαγών της με τους προμηθευτές.

Η ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗ θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά

1. Το σώμα εκάστης επιταγής θα φέρει μια οριζόντια ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ και υδατογράφημα που θα φέρει το λογότυπο «ΠΡΑΣΙΝΗ – ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ».

2. Επί του σώματος εκάστης επιταγής θα είναι υποχρεωτικά προτυπωμένη η αξιακή ένδειξη αυτής, δηλαδή το ποσό έκδοσης, ενώ το ύψος του ποσού ανά επιχείρηση θα εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών της και το μέγεθος των συναλλαγών με τους προμηθευτές της.

Το ελάχιστο ποσό έκδοσης θα είναι 1.000 ευρώ και το ανώτατο μέχρι 10.000 ευρώ, ενώ ο αριθμός των σωμάτων ανά ποσό που θα παραλαμβάνει η αιτούσα επιχείρηση, θα εξαρτάται από τις τρέχουσες ανάγκες της, τον κύκλο εργασιών της και το σύνηθες μέγεθος των συναλλαγών με τους προμηθευτές της.

3. Επί του σώματος εκάστης επιταγής θα είναι υποχρεωτικά προτυπωμένη και η λήξη αυτής, η οποία θα κυμαίνεται από 3-6 μήνες από την έκδοση του καρνέ (μπλοκ) επιταγών, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και την πολιτική εξόφλησης των προμηθευτών της.

Σε κάθε όμως περίπτωση, ο ανώτατος χρόνος μεταχρονολογημένης έκδοσης της επιταγής δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Με την εμφάνισή της ΠΡΑΣΙΝΗΣ – ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ προς κατάθεση ή είσπραξη, το Τραπεζικό Ίδρυμα που την έχει εκδώσει θα είναι υποχρεωμένο να την εξοφλεί άμεσα στον κομιστή της, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ της επιχείρησης.

Εφόσον δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο, το Τραπεζικό Ίδρυμα θα σφραγίζει για λογαριασμό του την ΠΡΑΣΙΝΗ – ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗ και θα κινεί κάθε προβλεπόμενη αστική, ποινική και διοικητική διαδικασία κατά της επιχείρησης, των φορέων και των εγγυητών αυτής, με πρώτη κύρωση την αποβολή της επιχείρησης από το ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ.

Εφόσον όμως έχει συμφωνηθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της, η ΠΡΑΣΙΝΗ – ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗ θα μπορεί στην λήξη της να μετατρέπεται σε δάνειο και να εξοφλείται με δόσεις.

Το άμεσο οικονομικό όφελος από την εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτής δράσης θα είναι η δημιουργία εναλλακτικής ρευστότητας και συναλλακτικού χρήματος στην αγορά και την πραγματική οικονομία, αφού η ΠΡΑΣΙΝΗ – ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗ θα κυκλοφορεί και θα γίνεται αποδεκτή ως μετρητά χρήματα, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με τις τραπεζικές επιταγές, χωρίς όμως να επιβαρύνει την άμεση ρευστότητα του Τραπεζικού Συστήματος.

Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τις δράσεις του Οικονομικού Προγράμματος της Εθνικής Αντιπρότασης :

§ Κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (αριθ. 18),

§ Ίδρυση Κεντροποιημένης Υπηρεσίας Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην ΤτΕ (αριθ. 19),

§ Αποποινικοποίηση της Επιχειρηματικότητας (αριθ. 23),

§ Εθνικός Λογαριασμός Οφειλετών του Δημοσίου (αριθ. 24),

§ Δίωξη Παραεμπορίου (αριθ. 31),

§ Συμψηφισμός Οφειλών και Απαιτήσεων με το Δημόσιο (αριθ. 40),

§ Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανταλλακτικού Εμπορίου (αριθ. 48),

§ Υπηρεσία Προληπτικής και Συμβουλευτικής Παρέμβασης Επιχειρήσεων (αριθ. 82),

εξασφαλίζεται :

1. Η προαγωγή και προστασία του θεσμού της τραπεζικής πίστης, η εξυγίανση των εμπορικών συναλλαγών, η ομαλή λειτουργία της αγοράς, η συμβολή στη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του Τραπεζικού Συστήματος και των συναλλασσομένων και η πρόληψη και αποτροπή της απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές.

2. Η παροχή ουσιαστικών κινήτρων για την επανεκκίνηση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και, ειδικότερα, για την αναβίωση της Μικρομεσαίας Ελληνικής Επιχείρησης, η οποία είναι το μεγαλύτερο θύμα της οικονομικής κρίσης, αφού ο άνεργος επιχειρηματίας δεν έχει δικαίωμα ούτε ακόμη στο Επίδομα Ανεργίας.

3. Η εισροή νέων επιχειρηματικών κεφαλαίων στην αγορά και την πραγματική οικονομία, η αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων και η δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την απόφαση των νέων να αναπτύξουν υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα.

4. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της νόμιμης πραγματικής οικονομίας, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και η ουσιαστική πάταξη του παραεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

5. Η λογιστική τακτοποίηση των συμψηφισμών του συνόλου των οφειλών και των απαιτήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και του Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, η αποκλιμάκωση του αρνητικού ψυχολογικού κλίματος στην αγορά, η άμεση δημιουργία αναπτυξιακού περιβάλλοντος, η βελτίωση της ρευστότητας από ίδιους πόρους και χωρίς την ανάγκη προσφυγής στον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό, με τελικό σκοπό την επίτευξη κλίματος αισιοδοξίας και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, προς όφελος της ανάπτυξης, του ΑΕΠ και, εν τέλει, των ίδιων των εσόδων του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.

6. Η δυνατότητα για χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην αγορά, να πωλήσουν τα αδιάθετα προϊόντα τους, να μειώσουν και να απαλείψουν τις εμπορικές οφειλές στους χρεώστες τους, να αποκτήσουν ανακυκλούμενο όριο χρηματοδότησης και να αυξήσουν το πελατολόγιo και τον κύκλο εργασιών τους, επιτυγχάνοντας την βελτίωση των εισπράξεων και τη μείωση των επισφαλών απαιτήσεών τους.

7. Η υγιής αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η επιστροφή των νοικοκυριών στην αγορά, η μείωση της ανεργίας και η επιβίωση της Μικρής και Μικρομεσαίας Ελληνικής Επιχείρησης κατά τη διάρκεια του κύκλου της κρίσης και της ύφεσης, ιδιαίτερα δε καθ’ όσο διάστημα η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της οικονομίας από το Τραπεζικό Σύστημα θα παραμένει περιορισμένη.

8. Η προστασία των επιχειρήσεων για την αποφυγή των συναλλαγών με οργανωμένα κυκλώματα έκδοσης πλαστών και ακάλυπτων επιταγών και ανταλλαγής επιταγών εξυπηρέτησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: